کم و زیاد کردن مبلمان

در صورت تغییر مکان و تغییر متراژ فضای موجود این امکان وجود دارد که شما مبلمان را با چیدمان مختلف تغییر دهید و از تعداد مبلمان کم کرده یا در صورت نیاز با سفارش تعدادی دیگر از مبلمان فضای مورد نظر را با چیدمان دلخواه خود کامل نمائید.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*