شتسشو مبل پازل

کلیه پارچه مبل به راحتی قابل شستشو می باشد , در صورت سوختگی , زدگی با هرگونه مشکب که برای پارچه مبلمان پیش آید , بدون ارجاع به شرکت می توان با تهیه پارچه همان قسمت در منزل تعویض کرد.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*